PROJEKTY 2020

Projekty realizované za finanční podpory Evropského sociálního fondu,
Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava a nadace ČEZ.
Sociální podnik BOTUMY se aktivně zapojil do projektů s podporou Evropského sociálního
fondu, Operačního programu Zaměstnanost, které realizuje MENS SANA, z.ú. a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 
Jedná se o tyto projekty:
1. BOURÁNÍ BARIÉR
2. TRANZITNÍ MÍSTA V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH V MSK
3. FITKO PRO MOZEK
4.ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V SOCIÁLNÍM PODNIKU BOTUMY S.R.O.
5. DOKONČENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU HL. TŘÍDA – PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP V SOCIÁLNÍM PODNIKU BOTUMY S.R.O.

PROJEKTY 2019

Projekty realizované za finanční podpory Evropského sociálního fondu, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava a nadace ČEZ.

Sociální podnik BOTUMY se aktivně zapojil do projektů s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, které realizuje MENS SANA, z.ú.
a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Jedná se o tyto projekty:

  1. BOURÁNÍ BARIÉR

Od 1. 09. 2018 do 31. 08. 2020 MENS SANA realizuje projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009064. Cílem projektu je návrat osob s duševním onemocněním na trh práce a jejich podpora při udržení si získaného pracovního místa. Lidé s tímto zdravotním postižením jsou velmi často nezaměstnaní, přestože jejich odborná kvalifikace je mnohdy na dobré úrovni. V důsledku onemocnění však ztrácejí pracovní návyky a sebedůvěru, mají kolísavou pracovní výkonnost a nemohou pracovat ve stresujícím prostředí. Potřebují tak dlouhodobou podporu a motivaci. Projekt je koncipován s ohledem na specifika cílové skupiny. V rámci tohoto projektu prošlo rekvalifikací a následně našlo pracovní uplatnění v našem sociálním podniku BOTUMY 7 lidí s duševním onemocněním, které jsme zaměstnali formou pracovních smluv na HPP.

  2. TRANZITNÍ MÍSTA V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Od 1. 01. 2019 do 31. 12. 2021 realizuje MENS SANA, z.ú. jako partnerská organizace projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009758. Realizátorem projektu je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Projekt řeší problematiku zaměstnávání cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce se zaměřením na intenzivní individuální i skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce. Komplexní podporu získá 150 osob. Projekt při výběru uchazečů o práci úzce spolupracuje s Úřadem práce. Prostřednictvím práce v sociálním podniku postupně získávají pracovní zkušenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na volný trh práce. V rámci uvedeného projektu našlo pracovní uplatnění v našem sociálním podniku 14 lidí se sociálním znevýhodněním (osoby v dlouhodobé evidenci na ÚP), 7 lidí jsme zaměstnali formou pracovních smluv a 7 lidí formou dohod o pracovní činnosti.

  3.Fitko pro mozek

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011 je osvěta širokého spektra veřejnosti v kognitivní oblasti a také kognitivní rehabilitace lidí s neurokognitivními obtížemi (dále KR).  Hlavním cílem kognitivní rehabilitace je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.) a také vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Zabýváme se také kognitivní rehabilitaci zaměřené na osoby s příznaky demence. V rámci osvěty realizujeme přednášky, semináře a workshopy, na kterých seznamujeme posluchače s kognitivní rehabilitaci a také s novými přístupy při rehabilitaci lidí s různým typem znevýhodnění. V této oblasti jsme schopni vytvořit přednášky, semináře i workshopy přímo „na míru“ organizaci i jednotlivcům.

  4. Zaměstnávání lidí s duševním onemocnšním v sociálním podniku BOTUMY.

Tento projekt realizujme od roku 2018 s finanční podporou statutárního města a Moravskoslezského kraje. Projekt Zaměstnávání je jedním ze základních pilířů přístupu našeho sociálního podniku k práci s lidmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kdy spokojený člověk pracuje, bydlí a smysluplně tráví svůj volný čas. Smyslem projektu je zaměstnávání těchto lidí,  především osob s duševním onemocněním na různých pracovních pozicích. Náš sociální podnik vytvořil pracovní místa v rámci textilní, dřevařské, rukodělné dílny a také v rámci provozních prací. Po dobu rekonstrukce objektu na Hl. třídě textilní a rukodělná dílna využívá náhradní prostory k práci. V letošním roce jsme v rámci tohoto projektu zaměstnali na různé druhy smluv 8 lidí (2 pracovní smlouvy, 2 DPČ, 4 DPP), z toho 6 lidí s duševním onemocněním, 1 osobu s jiným zdravotním postižením. Pouze 1 osoba byla bez znevýhodní. Celkem jsme v sociálním podniku BOTUMY od začátku roku 2019 zaměstnali 27 lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Z tohoto počtu 16 lidí na pracovní smlouvy HPP, 12 osob na DPČ (7 pokračovalo dále na HPP) a 4 lidi na DPP.

  5. Podpora zaměstnávání OZP v sociálním podniku BOTUMY s.r.o.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce pronajatých prostor na Hlavní třídě č.p. 583/105 v Ostravě – Porubě. Díky rekonstrukce bude možné zahájení textilní výroby, prodeje výrobků BOTUMY a realizaci šicí, sdílené dílny pro veřejnost, čímž bychom umožnili vytvoření 8 pracovních míst pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Zmíněné prostory jsme získali do pronájmu od Úřadu městského obvodu Ostrava – Poruba. Stav pronajatých prostor vyžaduje nutnou rekonstrukci patra (celkové rozebrání původního vestavěného patra a nahrazení konstrukcí s větší nosností), novou elektroinstalaci, vodoinstalaci, sociální zařízení, podlahy, stropy a celkovou úpravu pro zřízení sdílené šicí dílny. Šicí (sdílená) dílna na Hlavní třídě v Porubě, jakmile se nám podaří ji zrekonstruovat a uvézt do provozu, bude v dopoledních hodinách fungovat pro zhotovování oděvních a textilních zakázek, v odpoledních hodinách bude realizována jako sdílená dílna pro širokou veřejnost, které budou naši zaměstnanci nápomocni. Bude tak místem reálné a přirozené “destigmatizační kampaně” a sousedského setkávání. Tento projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Klastr sociálních inovací a podniků Sinec prostřednictvím Moravskoslezského kraje a Nadace ČEZ.

Zapsala: Jaroslava Saidlová, jednatelka BOTUMY s.r.o.